Kalkınmada Öncelikli Programlar

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

1 Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı

2 İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı

3 Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı

4 İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı

5 Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı

6 Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı

7 İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı

8 İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı

9 Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı

10 İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı

11 Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı

12 Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı

13 Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı

14 Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı

15 Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı

16 Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı

17 Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı

18 Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

19 Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı

20 Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı

21 Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı

22 Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı

23 Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı

24 Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı

25 Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı 

 

Virtual Arts Technology