IPARD Programı

ADAY ÜLKELER İÇİN IPA BİLEŞENLERİ NELERDİR?

 •  Geçiş Yardımı ve Kurumsal Yapılanma
 •  Sınır Ötesi İşbirliği 
 •  Bölgesel Kalkınma 
 •  İnsan Kaynaklarının Gelişimi 

 BİLEŞENİ KIRSAL KALKINMA (IPARD) 

IPARD Programının Genel Amaçları;

 • Tarım sektörünün modernizasyonuna katkıda bulunmak 
 •  Gıda işleme sektörüne yeni teknolojiler ve yenilikler sunmak, tarımsal ürünler için yeni pazar  fırsatları yaratmak 
 •  Birincil ürünlerin üretiminde sürdürülebilirlik sağlamak 
 •  AB Ortak Tarım Politikası ile ilgili topluluk mevzuatının ve ilgili politikaların uygulanması için Türkiye'nin hazırlanmasına katkıda bulunmak 
 • Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartları veya diğer standartların iyileştirilmesini teşvik etmek 
 • Tarım-çevre önlemleri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması ile ilgili eylem planını  hazırlamak 
 • İş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak 
 • Göçü engellemek

101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK YATIRIM 

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler 

101-2 Et Üreten Tarımsal İşletmeler 

103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 

103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

103-2 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

103-3 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması 

103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 

302-1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 

 •  Arıcılık 
 •  Süs bitkileri 
 •  Tıbbi ve aromatik bitkiler 

302-2 Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi 

 •  El sanatları 
 •  Yerel Tarım ve Gıda Ürünleri 

302-3 Kırsal turizm 

302-4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi 

Desteğe Esas Uygun Harcama Tutarı 

 •  Minimum 10.000 Euro
 •  Maksimum 3.000.000 Euro

Başvuru Sahibi 

Gerçek Kişi 

 • Başvuru Sahibinin Gerçek kişi olması durumunda kendisi Tüzel Kişi 
 •  Başvuru Sahibinin Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi 

Başvuru Koşulları 

 •  IPARD KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIMLAR İŞLEME VE PAZARLAMA YATIRIMLARI HARİÇ  KIRSAL ALANDA YER ALMALIDIR

Kırsal Alan Nedir? 

 • Nüfusu 20 binden fazla olan yerleşim birimleri kent, diğer yerleşim birimleri kırsal alan kabul edilmektedir. Türkiye nüfusunun %30?u kırsal alanlarda yaşamaktadır. 

Dağlık Alan Nedir? 

 •  IPARD Programı?nın uygulamaları kapsamında dağlık alan: 1000 metre rakımdan yüksek ya da rakımı 500-1000 metre arasında eğimi ise %17?den fazla olan alanlardır. 

Kimler Başvurabilir? 

 • Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25?den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir) 

UYGUN YATIRIMLAR - UYGUN OLMAYAN YATIRIMLAR 

Destek verilecek uygun yatırım alanları nelerdir? 

 •  Makine ve ekipman alımı/Bilgi Sistemleri Alımı 
 •  Yapım İşleri 

Uygun Olmayan Harcamalar 

 •  Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 
 •  İkinci el makine ve ekipman alımı, 
 •  Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, 
 •  KDV ve ÖTV dhil olmak üzere vergi ve harçlar-Gümrük resmi ve ithalat vergileri, 
 •  İşletme giderleri-Bakım ve amortisman giderleri, 
 •  Her türlü kira gideri, 
 •  Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve 
 •  Sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler, 
 •  Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler, 
 •  Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları, 
 •  Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları, 
 •  Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar, 
 •  Canlı hayvan alımı

 

 

Virtual Arts Technology